SLOAIN Slovakin kielen ja kulttuurin aineopinnot valinnaisina opintoina (35–45 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Slovakin aineopinnoissa tutustutaan slovakin kielen kehitykseen, syvennetään tietoja slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta. Slovakin kielen opinnot voi yhdistää muihin humanistisen tiedekunnan aineisiin, erityisesti muihin kieliin, mutta myös esim. filosofiaan, valtio-oppiin tai taloustieteisiin.

Slovakin aineopintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa opiskelijavaihdon yhteydessä Slovakiassa. Aineopintojen minimilaajuus on 35 op, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin SLOA300 Valinnainen kurssi 5 op ja kurssilla MONA 1000 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op , jolloin aineopintojen laajuudeksi tulee 45 op.

Osaamistavoitteet

Slovakin kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija (perusopintojen osaamistavoitteiden lisäksi)
• on hankkinut vankan kieliopin tuntemuksen lisäksi hyvän suullisen ja kirjallisen kielitaidon
• osaa käyttää slovakkia joustavasti työ- ja arkielämän haastavimmissakin viestintätilanteissa
• on syventänyt tietonsa slovakialaisesta yhteiskunnasta, historiasta sekä kirjallisuudesta
• osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä

Esitietojen kuvaus

Slovakin kielen ja kulttuurin perusopinnot.

Rakenne

Valitse 35–45 op