RFISYVERI Romaanisen filologian syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Romaanisen filologian opinnot painottuvat ranskan kieleen ja ranskalaisen kulttuuriin, mutta myös muihin romaanisen kielialueen kieliin ja kulttuureihin perehdytään monipuolisesti.

Osaamistavoitteet

Syentävät opinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
- tuntee romaanisen kieli- ja kulttuurialueen historiaa ja nykyisyyttä
- osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja kykenee verkostoitumaan monialaisesti.
- osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä kykenee soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
- on syventänyt romaanisen filologian tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan
- sivututkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
ongelmanratkaisutaidot
kirjallisen viestinnän taidot
projektinhallinnan taidot
itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
keskeneräisyyden sietokyky.

Rakenne

Valitse 60 op