MTEAIN Musiikkiterapian aineopinnot (50 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:
• luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
• käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
• käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
• tehdä pienimuotoisen tutkielman
• viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
• kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
• käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä

Lisätietoja

Musiikkiterapian aineopintojen on ajateltu vievän kaikkineen noin 18 kk, josta tehollista aikaa, kesälomat huomioituna on n. 16 kk. Aineopinnot on jaettu neljään pääosaan n. neljän kuukauden jaksoiksi, joista saadaan karkea ajankohtasuositus.

Rakenne

Valitse kaikki (50 op)