FYSPERERI Fysiikan perusopinnot valinnaisina opintoina (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Fysiikan perusopintoja ovat opintojaksot Lentävä lähtö (2 op), Mekaniikan perusteet (5 op), Värähtelyt ja termodynamiikka (5 op), Sähköopin perusteet (4 op), Sähkömagnetismin perusteet (6 op), Perusopintojen laboratoriotyöt 1 (3 op) ja Perusopintojen laboratoriotyöt 2 (2 op).

Osaamistavoitteet

Fysiikan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää fysiikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä, ympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa. Opiskelija ymmärtää fysiikan peruskäsitteet ja perusteoriat ja hänellä on valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan fysiikan aineopinnoissa. Hän tunnistaa ja ymmärtää luonnontieteen tutkimuksen erilaisia tutkimusmenetelmiä kuten "kynä ja paperi" -menetelmä, kokeellinen havainnointi ja tietokonemallinnus. Lisäksi hän tunnistaa numeerisesti ratkaistavan ongelman ja osaa käyttää ongelmanratkaisuun soveltuvaa tietokoneohjelmistoa. Hän myös osaa tulkita suoraviivaista, kommentoitua tietokoneohjelmaa ja muokata sitä annetun ongelman perusteella. Opiskelija tunnistaa vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojensa kehittyneen ja on kehittänyt itselleen tavan ja tyylin tehokkaaseen oppimiseen.

Esitietojen kuvaus

Opintokokonaisuuden suorittaminen edellyttää, että opiskelija hallitsee lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellyn ydinaineksen, joka sisältyy matematiikan pitkän oppimäärän pakollisiin kursseihin ja fysiikan pakollisiin ja syventäviin kursseihin, sekä tietokoneen käytön perustaitoja (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely).

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)