YJOA2110 Henkilöstöjohtaminen (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Henkilöstöjohtamisen historia ja pääkoulukunnat
Strateginen henkilöstöjohtaminen
Vastuullinen henkilöstöjohtaminen
Henkilöstöjohtamisen käytännöt
Organisaatiokulttuuri ja muutos
Johtajuus ja esimiestyö
Työelämän suhteet

Suoritustavat

JSBE: Kontaktiopetuskurssi: syyslukukausi 1.-2. jakso. Kontaktiopetuskurssin suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Avoin yliopisto: kontaktiopetuskurssi, verkkokurssi, kirjatentti tai kirjallinen tehtävä (tarjotaan vähintään joku näistä, suoritustavat tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa)

Arviointiperusteet

Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• selittää henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden, keskeiset teoriat ja niiden yhteyden henkilöstöjohtamiseen käytännössä
• kuvata vastuullisen henkilöstöjohtamisen periaatteet
• selittää henkilöstöjohtamisen käytännöt
• eritellä, arvioida ja vertailla henkilöstöjohtamisen rooleja
• arvioida omaa kiinnostusta henkilöstöjohtamisen työhön
• arvioida henkilöstöjohtamisen merkitystä organisaatioiden toiminnassa ja tutkimuksellisesti

Esitietojen kuvaus

YTTP1110 Johtamisen ja johtajuuden perusteet

Oppimateriaalit

Oppimateriaalit tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.

Kirjallisuus

  • Viitala, R. (uusin saatavilla oleva painos). Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Helsinki: Edita.; ISBN: 978-951-37-6358-9

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde