FTESYV Fysioterapian syventävät opinnot (72–74 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Fysioterapian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
• osaa arvioida fysioterapian yhteyksiä kansanterveyteen, väestön työ- ja toimintakykyyn, osallisuuteen ja niiden taustalla oleviin tekijöihin
• tuntee ja osaa arvioida fysioterapian tutkimuksen erityiskysymyksiä sekä ymmärtää fysioterapian ja liikunnallisen kuntoutuksen monitieteisen luonteen
• tunnistaa fysioterapiaan ja kuntoutukseen liittyviä tutkimus- ja kehittämistarpeita ja osaa soveltaa niihin tieteellisiä menetelmiä
• osaa hakea terveysalaa koskevaa tutkimustietoa systemaattisesti, sekä kriittisesti arvioida ja analysoida sitä
• osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä ja käydä tieteellistä keskustelua fysioterapian erityiskysymyksistä ja kuntoutuksesta
• osaa toimia itsenäisesti vaativissa kansallisissa tai kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä
• ymmärtää asiantuntija-aseman tuoman vastuun ja noudattaa eettisiä säädöksiä ja periaatteita tieteellisessä toiminnassaan ja asiantuntijatehtävissään.
• hallitsee syvällisesti valitsemansa pro gradu -tutkielman aihepiirin ja siihen liittyvän tutkimusmetodiikan

Rakenne

Valitse kaikki (72–74 op)