FTES008 Asiantuntijuus fysioterapiatieteessä (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Oman alan ammatillisen ja tieteellisen asiantuntijuuden monialaisuus
Oman osaamisen tunnistaminen
Oman asiantuntijuuden kehittymisen arviointi portfolion avulla
Työnhaun dokumentit

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen seminaareihin: 20 tuntia
Ryhmätyöskentely, jonka tuotoksena tehty esitys työharjoittelukokemuksista ja asiantuntijuuden kasvusta opintojen aikana jaetaan ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.
Itsenäinen opiskelu, mm. portfoliotyöskentely

Arviointiperusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa kuvata asiantuntijuuden keskeiset osa-alueet ja käsitteet,
• osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ja kehittymistään asiantuntijana,
• on sisäistänyt asiantuntijuutensa terveystieteellisen erityisluonteen sekä
• osaa analysoida oman tieteenalansa asiantuntijuutta yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista eri tehtävissä

Lisätietoja

Opintojen viimeinen kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

Terveystieteiden maisterin tutkintoon vaadittavat muut opinnot ja Asiantuntijaharjoittelu -kurssi suoritettu tai vähintään aloitettu

Oppimateriaalit

Työelämäpalvelut: https://opiskelu.jyu.fi/fi/tyoelamapalvelut
Työelämäinformaation tietopalvelu: https://www.jyu.fi/tytti

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde