LTKS004 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien syventäminen 1 (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Kuvaus

Sisältö

Sisällönanalyysi
Analyysi- ja tulkintaprosessi
Tulosten raportointi
Kriittinen luotettavuuden arviointi

Suoritustavat

Luennot 8 tuntia ja seminaarit 12 tuntia, itsenäinen opiskelu ja kirjallisen analyysitehtävän tekeminen (suositellaan oman graduaineiston käyttöä).

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa laadullista sisällönanalyysiä aineiston analysointiin
- tulkita ja raportoida sisällönanalyysillä analysoituja tuloksia
- kriittisesti arvioida tutkimusprosessin ja tulosten luotettavuutta

Lisätietoja

syyslukukausi

Esitietojen kuvaus

LTKY009/LTKY014 Johdatus seminaarityön tekemiseen
LTKY002 Tieteellisen toiminnan perusteet
LTKY1010 Kvalitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Oppimateriaalit

Schreier, M. 2012. Qualitative content analysis in practice. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (280 s.).
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009 tai uudempi: Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi. Helsinki: Tammi. (175 s.)

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde