XYHT1002 Tutkimusviestintä (JSBE) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tämä opintojakso tukee kandidaatintutkielman laatimista. Opintojaksolla harjoitellaan mm. prosessin hallintaa, lähteiden käyttöä, omien ja toisten tekstien kriittistä arviointia sekä tutkielman tekstilajiin sopivaa kirjoittamistapaa. Opintojaksoon sisältyy kandidaatintutkielmaan liittyviä kirjallisia sekä suullisia suomen- ja englanninkielisiä tehtäviä.

Keskeiset opintosisällöt

  • tieteellisen tutkielman kirjoittaminen prosessimaisesti​
  • kauppatieteiden tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia​
  • omaan tutkimusaiheeseen liittyvän suullisen ja kirjallisen asiantuntijaesityksen valmisteleminen ja pitäminen englanniksi​.

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • on syventänyt tietämystään oman alan tieteellisestä kirjoittamisprosessista ja soveltanut sitä tutkimustyössään
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja sujuvan oman alan tieteellisen tekstin
  • pystyy osallistumaan tieteelliseen keskusteluun monikielisesti
  • osaa analysoida ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan
  • kykenee hyödyntämään vahvuuksiaan oman alansa viestijänä ja suunnittelemaan viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämistä.​

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus