XYHT1000 Akateemiset tekstitaidot (JSBE) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Opintojaksolla harjoitellaan akateemisia opiskelutaitoja, kuten lukustrategioita sekä yhdessä kirjoittamista prosessimaisesti. Opintojaksolla opiskellaan pääsääntöisesti englanniksi ja suomeksi.

Keskeiset sisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
  • tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu prosessimaisesti
  • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän​

  • osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielten oppijana ja monikielisenä akateemisena viestijänä​
  • ymmärtää tieteellisen tekstin tuottamisen prosessia ja palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä​
  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ryhmässä.

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus