XYHM1016 Monikielinen vuorovaikutus (nanotiede) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla harjoitellaan viestimään oman alan ilmiöistä eri yleisöille eri kielillä. Opintojaksolla aktivoidaan ja kehitetään toisen kotimaisen ja vieraan kielen taitoa.


Keskeiset sisällöt

  • Monikielinen vuorovaikutusosaaminen ja viestintävarmuuden tukeminen
  • Oman alan teemoista viestiminen monikielisissä ja monitieteisissä tilanteissa

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • ymmärtää monikielisen, monitieteisen ja kulttuurienvälisen vuorovaikutusosaamisen merkitystä omalla alallaan
  • osaa viestiä monikielisesti omaan alaansa liittyvistä ilmiöistä sekä kehittää kielirepertuaariaan
  • osaa edistää ryhmänsä yhteistyötä ja tukea muita osallistumaan monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (TT) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (HT) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta