XYHM1015 Akateemiset tekstitaidot (nanotiede) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakson aikana harjoitellaan yliopisto-opinnoissa tarvittavia taitoja monikielisesti.


Keskeiset sisällöt

  • Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen
  • Tieteellisen tekstin tuottamisprosessi ja palautevuorovaikutus
  • Monitieteinen ja monikielinen tiedonhankinta
  • Lukustrategiat
  • Vuorovaikutus ryhmässä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa viestijänä ja kielten oppijana
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan opintoihin liittyvän tekstin
  • ymmärtää ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä ja osaa reflektoida omaa toimintaansa ryhmässä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus