XYHK2001 Monikielinen vuorovaikutus (OKL) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla harjoitellaan akateemisissa ja ammatillisissa viestintätilanteissa toimimista.

Keskeiset opintosisällöt

  • viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • kasvatusalan tekstin työstäminen

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tiedostaa, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on osa oman alan asiantuntijuutta
  • kykenee ammatillisessa ja akateemisessa vuorovaikutuksessa käyttämään monikielisiä resursseja tarkoituksenmukaisesti
  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin
  • on kehittänyt strategioita ja työvälineitä kielirepertuaarinsa hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2. 

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen (794/2004) 6 §:n mukaisen vieraan kielen taidon.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus