XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä monikielisellä opintojaksolla tutustutaan akateemiseen tiedonhankintaprosessiin ja harjoitellaan sen soveltamista omassa viestinnässä. Lisäksi harjoitellaan omien ajatuksien esittämistä tiiviisti, selkeästi ja tarkoituksenmukaisesti.

Keskeiset opintosisällöt

  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
  • akateeminen tiedonhankintaprosessi
  • lukustrategiat, kriittinen lukeminen
  • akateemisen tekstin työstäminen ryhmässä

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • tiedostaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana
  • tuntee akateemisen tiedonhankintaprosessin peruspiirteet ja -vaiheet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään
  • osaa hyödyntää löytämäänsä tietoa osallistuakseen tieteelliseen keskusteluun
  • osaa analysoida kriittisesti tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus