XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Tällä opintojaksolla harjoitellaan monikielisissä ja akateemisissa oman alan viestintätilanteissa toimimista.

Keskeiset opintosisällöt

  • viestiminen omasta tieteenalasta monikielisesti
  • toiminta monikielisissä ja monikulttuurisissa viestintätilanteissa
  • projektityö

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän

  • kykenee tunnistamaan monikielisiä resursseja ja hyödyntämään niitä tarkoituksenmukaisesti
  • osaa hyödyntää kielirepertuaariaan ja ryhmän resursseja osana tutkimuspohjaista projektityötä
  • osaa tavoitteellisesti viestiä oman alansa ilmiöistä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004). Arvosana tyydyttävät tiedot (tt) vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 ja hyvät tiedot (ht) tasoa B2.

Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus