XSA0002 Saksa 2 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojakso käsittelee yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita ja niissä tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa sekä kielen perusrakenteita. Opintojaksolla opitaan perustietoja saksankielisistä maista.


Keskeiset opintosisällöt ja kielioppirakenteet

 • itsestä ja perheestä kertominen
 • asioiminen matkailutilanteissa
 • sään kuvailu
 • harrastukset ja lomailu
 • ammatit


 • persoonapronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot
 • omistuspronominit
 • substantiivien datiivimuodot
 • verbien preesenstaivutus
 • ajanmääreitä
 • perfekti
 • haben ja sein -verbien imperfekti

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


 • osaa toimia yksinkertaisissa saksankielisissä arkipäivän vuorovaikutustilanteissa perusfraaseja ja -sanastoa käyttäen
 • osaa viestiä saksaksi yksinkertaisesti itsestään ja arkipäivään liittyvistä asioista
 • ymmärtää keskeiset sisällöt yksinkertaisista ja selkeistä saksankielisistä teksteistä, jotka käsittelevät tuttuja aiheita
 • tunnistaa oman monikielisen repertuaarinsa hyötyjä ja osaa enenevissä määrin käyttää sitä kielitaitonsa kehittämisessä
 • on laajentanut ymmärrystään kulttuurin monikerroksellisuudesta ja siihen liittyvistä erilaisista arvoista, asenteista ja normeista. 

Esitietojen kuvaus

XSA0001 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Hallo! 1 (Finn Lectura). Hotanen - Kauppi, ISBN/GTIN: 978-951-1-36802-1, kappaleet 6-10

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Opetusajankohta:
Periodi 2, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus