SAXSYVERI Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Syventävissä opinnoissa viestintäosaaminen monipuolistuu kattamaan yhä vaativampia suullisia ja kirjallisia tekstitaitoja painopisteenä argumentatiiviset, tieteelliset ja muut työllistymistavoitteiden näkökulmasta keskeiset tekstilajit. Osaaminen ja asiantuntijuus laajenevat ja syvenevät myös opiskelijan yksilöllisten valintojen mukaisesti. Tutkinnon tuottamaa teoreettista ja käytännön osaamista sovelletaan monitieteisesti aitoihin työelämätehtäviin peilaten.

Osaamistavoitteet

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
  • on perehtynyt syvemmin johonkin kielen- tai kulttuurintutkimuksen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa
  • tuntee laajasti oman alansa käsitteistöä, teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan sekä soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
  • osaa toimia työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Lisätietoja

Saksan kielen taidot avaavat erilaisia mahdollisuuksia työelämään sijoittautumisessa niin kotimaassa kuin ulkomailla, mutta rikastuttavat myös yksityiselämääsi. Saksan kielen taidot tehostavat kommunikointia saksaa puhuvien liikekumppaneitten kanssa. Edelleen pitää paikkaansa toteamus, että ostaa voi englanniksi, mutta myydä pitää paikallisella kielellä. Saksan kielen taidot ovat hyödyksi myös kielen opettajalle sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Rakenne

Valitse kaikki (60+ op)