XYHH5000 Monikielinen koulutus ja opetus aikuisille (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Avainteksti

Tällä opintojaksolla toteutetaan käytännönläheinen monikielisen opetuksen tai koulutuksen suunnitteluprojekti tiimeissä.

Kuvaus

Opintojaksokuvaus

Opintojaksolla perehdytään monikielisen kieli- ja viestintäkoulutuksen suunnitteluun aikuisille. Suunnitteluprosessia ja kouluttamista harjoitellaan käytännössä toimimalla monialaisessa tiimissä. Opintojakso on suunnattu erityisesti kaikille Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan työelämässä tarvittavia koulutus- tai opetustaitoja. Kouluttamiseen liittyviä taitoja tarvitaan työelämässä opetuskontekstin lisäksi esimerkiksi perehdyttämisessä, oman asiantuntemuksen jakamisessa ja kokouksissa.


Keskeiset opintosisällöt
  • yhteisopettaminen ja yhteissuunnittelu
  • monikielinen pedagogiikka aikuisille
  • koulutuksen suunnitteluprosessi (mm. alakohtainen tarvekartoitus ja mukauttaminen)

Osaamistavoitteet

Kun opiskelija on suorittanut opintojakson, hän


  • Tuntee erilaisia yhteisopettamisen ja yhteissuunnittelun muotoja aikuisille suunnatussa koulutuksessa
  • On perehtynyt monikieliseen pedagogiikkaan ja tuntee tapoja soveltaa sitä
  • Tiedostaa, että alakohtaisten tarpeitten huomioiminen on tärkeä osa koulutuksen suunnittelua
  • On kehittänyt vuorovaikutusosaamistaan, jota tarvitaan yhteissuunnittelussa ja projektinhallinnassa
  • Osaa hyödyntää reflektointia osana jatkuvaa oppimistaanEsitietojen kuvaus

Suositellaan maisterivaiheen opiskelijoille

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opintojakson tapaamisissa ja pienryhmätyöskentelyssä, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit käydään läpi opintojakson alussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta