RUOSYVERI Ruotsin kielen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Syventävissä opinnoissa vahvistetaan kykyä toimia akateemisissa ja muissa kieliasiantuntijuutta vaativissa viestintätilanteissa, erityisesti pohjoismaisissa yhteyksissä. Tieteellinen ja kriittinen ajattelu syvenee, ja tutkimukselliset taidot kehittyvät. Osaaminen ja asiantuntijuus laajenevat myös opiskelijan yksilöllisten valintojen mukaisesti.

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
  • tuntee ruotsin kielen kehitystä ja nordistiikan tutkimustraditioita
  • tuntee hyvin alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan sekä soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
  • osaa kommunikoida sujuvasti ruotsiksi vaativissa akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimuksen ruotsin kielellä
  • osaa toimia työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Lisätietoja

Ruotsin kielen asiantuntemusta tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoismaiden välillä on vilkasta taloudellista ja kulttuurista vuorovaikutusta ja yhteistyötä, jolloin ruotsin kielen tarve suomalaisissa yrityksissä ja organisaatioissa on merkittävä. Suomen valtion virallinen kaksikielisyys edellyttää ruotsin kielen osaamista tietyissä ammateissa, joten ruotsin kielen hyvä hallinta voi olla eduksi esim. julkisen sektorin virkoihin haettaessa. Myös ruotsin kielen opetus- ja koulutustehtäviin valmistuneille on kysyntää työmarkkinoilla. Vähintään 60 opintopisteen laajuiset ruotsin kielen perus- ja aineopinnot, maisterintutkinto ja pedagogiset opinnot pätevöittävät opettamaan ruotsia peruskoulussa (v. 2016 alkaen myös alakoulussa). Lukiossa vaaditaan lisäksi, että suoritettuna on yhden lukiossa opetettavan aineen syventävät opinnot. Myös aikuiskoulutuksen kentälle tarvitaan ruotsin opettajia ja kouluttajia.

Rakenne

Valitse kaikki (40+ op)