Historian maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Filosofian maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Jyväskylän yliopistossa historian tutkimusta opetusta ja opiskelua profiloivat yhteiskunnallisten muutosten analysointi ja ymmärtäminen. Historian opiskelu antaa välineet tulkita ajassa tapahtuneita kulttuurisia, poliittisia, institutionaalisia, mentaalisia, aatteellisia ja taloudellisia muutoksia sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin. Opintojen tavoitteena on ymmärtää miksi sekä miten yhteisöt ja yhteiskunta ovat muodostuneet osana historiallisia, usein pitkäkestoisia ajallisia prosesseja. Näin historia auttaa ymmärtämään sitä, kuinka mennyt vaikuttaa nykyisyydessä ja kuinka nykyisillä valinnoillamme voi olla pitkäkestoisia seurauksia.

Historian opiskelu antaa valmiudet tehokkaaseen tiedon löytämiseen, sen lähdekriittiseen analysoimiseen ja siihen pohjautuvan uuden tiedon tuottamiseen. Historian alalta valmistutaan esimerkiksi tutkijaksi, opettajaksi, arkistoalalle, kouluttajaksi, tiedottajaksi, toimittajaksi ja hallintotehtäviin.

Maisterintutkinnon historian opinnot koostuvat maisterintutkielmasta ja muista syventävistä opinnoista. Kaikille yhteisissä opintojaksoissa perehdytään tutkimusmenetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan ja suoritetaan maisteriseminaari. Nämä opinnot luovat valmiudet itsenäisen tutkimuksen, maisterintutkielman, kirjoittamiseen. Valinnaiset opintojaksot puolestaan antavat mahdollisuuden keskittyä itseä kiinnostaviin teemoihin. Lisäksi tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintoja, joihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun.

Osaamistavoitteet

FM-tutkinnon suorittanut

  • Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
  • Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
  • Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisissa ympäristöissä
  • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
  • Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkintoon omalla alallaan

Rakenne

Valitse kaikki (67+ op)