HISSYV Historian syventävät opinnot (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Historian ja etnologian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Historian syventävien opintojen sivuaineoikeutta voi hakea sivuainelomakkeella kaksi kertaa vuodessa aineopintojen valmistuttua.

Kuvaus

Syventävissä opinnoissa perehdytään syvällisesti historiantutkimuksen eri osa-alueisiin ja laaditaan itsenäinen tutkielma valitusta aiheesta.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan syventävät opinnot opiskelija

  • tuntee historiatieteellisen keskustelun ja sen keskeiset metodologiset suuntaukset ja pystyy itse osallistumaan keskusteluun

  • pystyy itsenäiseen tiedonhakuun ja tieteelliseen työskentelyyn yksin ja ryhmässä

  • osaa tuottaa ja välittää tieteenalan uutta tietoa

  • tuntee tieteenteon eettiset pelisäännöt

  • osaa hyödyntää hankkimaansa tutkimustietoa ja tutkimustyön taitoja työelämässä

  • pystyy toimimaan valitsemansa erikoisalan asiantuntijana monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä

  • on saavuttanut valmiudet alansa tieteellisiin jatko-opintoihin

Rakenne

Valitse kaikki (66+ op)