YTTP1140 Yrittäjyyden perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Yrittäjyys on mahdollisuuksien arviointia ja niiden toteuttamista!

Kuvaus

• yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
• yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot,
• yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen
• erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista
• yritystoiminnan kasvustrategiat
• sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä
• exit-strategiat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• nimetä ja määritellä yrittäjyyden keskeiset ulottuvuudet
• selittää muutokset yrittäjyyden eri sosiaalisissa ja taloudellisissa merkityksissä
• nimetä ja määritellä koko yrittäjyysprosessin vaiheet
• havainnoida eettiset, sosiaaliset ja ympäristölliset näkökulmat yrittäjyydessä
• eritellä ja vertailla uuden yritystoiminnan käynnistämistä koskevia selitysmalleja

Esitietojen kuvaus

Ei esitietovaatimuksia.

Kirjallisuus

  • Kirjallisuus tarkennetaan kurssin käynnistyessä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä, tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus