YLAA3110 Kirjanpito ja tuloslaskenta (6 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Jaksolla opit kirjanpidon periaatteet ja harjoittelet tekemään tilikauden aikaisia sekä tilinpäätöskirjauksia.

Kuvaus

Kirjanpidon käsitteet, kirjanpito ja tilinpäätös, arvonlisäverotuksen perusteet, yhtiömuodot, tilinpäätösinformaatio, keskeiset tilinpäätöstunnusluvut.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kirjanpidon pääpiirteet
- laatia pienen yrityksen tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman
- tulkita ja analysoida tilinpäätöksiä pääpiirtein


Metataitojen kehittyminen:

- itsereflektointi, ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, vastuullisuus

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusopinnot / Basic Business Studies (vähintään YTTP1130 Laskentatoimen perusteet)

Oppimateriaalit

Kirjanpitolaki ja Kirjanpitolautakunnan yleisohje rahoituslaskelman laatimisesta.
Tarvittaessa muu ilmoitettava materiaali.

Kirjallisuus

  • Leppiniemi J. & Kykkänen T. 2015. Kirjanpito, tilinpäätös ja tilinpäätöksen tulkinta.; ISBN: 9789526316246
  • Williams J., Haka S., Bettner M. & Carcello J. 2010 (tai uudempi). Financial Accounting.; ISBN: 9780078111044

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin, luentotentti
Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus