YLAA2110 Kustannuslaskenta (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla opit kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset ja investointilaskennan menetelmät.

Kuvaus


Kustannuslaskennan perusjärjestelmän toiminta ja kustannuslaskennan järjestämiseen liittyvät eri vaihtoehdot, kustannuslaskenta operatiivisen ja strategisen päätöksenteon ja ohjauksen apuna. Investointilaskennan menetelmät


Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija osaa:
- kustannuslaskennan keskeiset laskutoimitukset
- suunnitella yksinkertaisen kustannuslaskentajärjestelmän
- hyödyntää kustannuslaskennan menetelmiä päätöksenteon apuna
- käyttää investointilaskennan menetelmiä investointipäätösten tukena


Metataidot:

- (Laskennallinen) Ongelmanratkaisukyky

Esitietojen kuvaus

YTTP1130 Laskentatoimen perusteet

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Luennoilla erikseen jaettava materiaali ja mahdollinen luennoitsijan ilmoittama muu kirjallisuus.

Kirjallisuus

  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Talentum.; ISBN: 9789521410628
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.; ISBN: 9781480893931
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. (2020). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.; ISBN: 9789526320052

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, harjoitukset, tentti (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, harjoitukset

Oppimateriaalit:

Luentokalvot

Harjoituspaketti

Kirjallisuus:
  • Järvenpää M, Länsiluoto A, Partanen V, Pellinen J. 2013, 2.painos (tai uudempi). Talousohjaus ja kustannuslaskenta Luvut 1-8 ja 14.
  • Drury, C. (2015). Management and Cost Accounting (9th ed.) Cengage. Osat 1,2,3 ja 6.
  • Pellinen, J. (2019). Kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. (3. uudistettu painos)

Opetus