XYHM1008 Akateemiset tekstitaidot (fysiikka) (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson ydinsisältöjä ovat

- tiedeyhteisön erilaiset ja erikieliset tekstilajit
- erilaiset tekstien parissa toimimisen strategiat
- fysiikan alan ilmiöistä viestiminen eri kielillä sekä suullisesti että kirjallisesti.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 
- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän

- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon 

-osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).


Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus