XYHM1007 Yhteistyötaidot (fysiikka) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson ydinsisältöjä ovat
- vuorovaikutusosaaminen, ryhmäilmiöt, yhteistyötaidot, ryhmän tehokkuus
- minä viestijänä ja kielenoppijana
- kirjoittamisprosessi ja yhdessäkirjoittaminen
- palautetaidot
- tekstin ymmärrettävyys sekä laboratoriotöiden raportoinnin periaatteet ja toteutusohjeet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

 

- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä

- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana

- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä
- osaa antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta 

- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän tekstin tieteenalansa käytänteitä hyödyntäen.


Oppimateriaalit

Kurssilla on käytössä työtila, jossa on opettajien tuottamaa oppimateriaalia.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus