XYHM1001 Akateeminen vuorovaikutus (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- tieteellinen kirjoittaminen prosessina
- argumentaatiotaidot ja kriittinen lukeminen
- vuorovaikutusosaaminen
- palautevuorovaikutus ja rakentava palauteOsaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.

  • Ymmärtää erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia.

  • Osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

  • Osaa antaa rakentavaa palautetta.

  • Osaa vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan.


Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus