XYHM1000 Akateemiset tekstitaidot (bio- ja ympäristötieteet) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- vuorovaikutusosaaminen ryhmässä
- alakohtaisiin akateemisiin tekstilajeihin tutustuminen
- lukustrategiat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).
  • Kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.
  • Ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.
  • Ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa.

Lisätietoja

Englannin CEFR-taitotaso B2-C1

Ruotsin CEFR-taitotaso A2-B1

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus