XYHK2002 Tutkimusviestintä (OKL) (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Sisältö

  • Kirjoittamisprosessi
  • Tiedonhankinta
  • Monikielisten lähteiden kanssa toimiminen
  • Palautevuorovaikutus ohjatussa vertaisryhmässä
  • Tieteellisen tutkielman perusrakenne ja konventiot


Suoritustavat

Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää tutkimuksen tekoon liittyvää kirjoittamisen prosessimaisuutta ja osaa suunnitella kirjoitusprosessiaan
  • osaa hyödyntää aiemmilla opintojaksoilla kartutettuja tiedonhakutaitoja kansainvälisten lähteiden etsimiseen
  • on kehittänyt strategioita ja oman ilmaisun keinoja monikielisten lähteiden kanssa toimimiseen
  • osaa käyttää palautevuorovaikutusta oman ja vertaiskirjoittajien kirjoittamisen edistäjänä
  • osaa tuottaa oman alan konventioiden mukaista tieteellistä tekstiä

Lisätietoja

XYHK2002 Tutkimusviestintä -opintojaksolle osallistuminen edellyttää, että opiskelija suorittaa yhtä aikaisesti opintojaksoa OKLA4301 Kandidaatintutkielma ja seminaari (9 op)

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).


Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1–2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus