XYHK2000 Akateemiset tekstitaidot (OKL) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen ​
  • kasvatusalan tieteellisten tekstien ominaispiirteet ​
  • lukustrategiat, kriittinen lukeminen ​
  • akateemisen tekstin työstäminen ryhmässä ​
Suoritustavat

Opetukseen osallistuminen sekä oppimistehtävien tekeminen.

Osaamistavoitteet

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.
  • Osaa asettaa tavoitteita viestintä- ja kieliosaamisensa kehittämiselle. ​
  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. ​
  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.
  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä. ​

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus