XYHI3030 Tutkimusviestintä (TkK) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolta saat monipuolista tukea kandidaatintyön prosessimaiseen työstämiseen viestinnän ja kielten näkökulmasta.

Kuvaus

  • oman kansainvälistymissuunnitelman tarkastelu kulttuurienvälisen ja monikielisen vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta

  • omasta tutkimuksesta viestiminen kielirepertuaaria hyödyntäen  

  • prosessimaisesti työstetyn insinöörialan/oman alan tieteellisen tutkielman tuottaminen ja argumentoinnin taitojen syventäminen  

  • omaan tutkimusaiheen esittelyä ja monitieteiseen keskusteluun osallistuminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa reflektoida omaa viestintä- ja kieliosaamistaan ja tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan suhteessa syvenevään asiantuntijuuteensa

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin​ 

  • osaa rakentaa tutkimustekstiin monitieteisten aineistojen ja oman ajattelun dialogia 

  • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja perustella tieteellisesti siihen liittyviä ilmiöitä monikielisissä vuorovaikutustilanteissa 

  • osaa käyttää kirjoittamisstrategioita, tutkimusaiheesta keskustelua ja palautevuorovaikutusta tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä 

  • kykenee tarkastelemaan monitieteisyyttä yhtenä ryhmän erityispiirteenä ja osaa ottaa sen toiminnassaan huomioon  

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus