XSUX1008 Aletaan jutella suomeksi (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla aktivoidaan suullisen viestinnän kielitaitoa. Opiskelijat harjoittelevat käyttämään suomen kieltä arjen asiointiin ja omiin kiinnostuksen kohteisiinsa liittyvissä toistuvissa tilanteissa. Lisäksi harjoitellaan puhekielen tavallisimpien piirteiden tunnistamista (ja käyttöä omassa puheessa) sekä mm. reagointiin ja puheen ymmärtämiseen liittyviä yleisimpiä suullisen viestinnän strategioita. Käsiteltävistä aihepiireistä neuvotellaan yhdessä kurssin alussa.

Suoritustavat

Puhumista ja puheenymmärtämistä harjoitellaan erilaisten pari- ja ryhmäkeskusteluiden avulla. Harjoitusten aikana esille nousevia kielen piirteitä käsitellään yhdessä. Arkisia viestintätilanteita ja puheenymmärtämistä harjoitellaan myös tuntien ulkopuolella kotitehtävinä. Opiskelijat tekevät kurssin aikana videointitehtäviä, joiden avulla harjoitellaan suullista vuorovaikutusta autenttisissa viestintätilanteissa. Kurssin lopussa opiskelijat esittelevät videointitehtävänsä muille.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija uskaltaa ja osaa viestiä rutiininomaisissa arkipäivän puhetilanteissa. Opiskelija osaa havainnoida ja reflektoida omaa suomen kielen käyttöään ja pystyy suunnitelmallisesti hyödyntämään arjen vuorovaikutustilanteita oman oppimisensa tukena.


Osaamistavoite CEFR A1 - A2.

Lisätietoja

TAITOTASO: A1 - A2

Esitietojen kuvaus

Perustason kurssi. Vaaditaan noin 70 tuntia suomen opiskelua tai vastaava taito.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalin saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus