XSUX1003 Opiskeluelämän suomea (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on saavuttaa itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito opiskelu- ja työtilanteissa. Kurssi kehittää strategioita poimia tietoa normaalitempoisesta puheesta, hahmottaa tekstirakennetta ja ymmärtää yksinkertaisia lehtitekstejä sekä parantaa suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.
Kurssin 70 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Harjoitukset ja tekstit perustuvat oikean elämän tilanteisiin. Kurssilla tehdään myös projektityö. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla B1 useimmilla kielitaidon osa-alueilla. Hän osaa toimia sujuvasti informaaleissa omaan elämään ja opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Hän ymmärtää keskeisen tiedon tuttua ja vieraampaa aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta. Opiskelija osaa kuvata oman elämänpiirin asioita melko selkeästi ja yhtenäisesti sekä kirjoittaa puolivirallisia viestejä ja välittää hankkimaansa tietoa muille. Hän osaa esitellä ja perustella mielipiteensä tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa hyödyntää aktiivisesti omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa.


Kurssin tavoitetaso on B1

Lisätietoja

Keskitason kurssi
KOHDERYHMÄ: "Arjen suomea" -kurssin tai noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.

Esitietojen kuvaus

"Arjen suomea" -kurssi tai noin 140 tunnin suomen kielen opiskelun jälkeen.
LÄHTÖTASO: A2

Suositellut esitiedot

  • Esitietoryhmä 1
  • TAI
  • Esitietoryhmä 2
    • XSU0006 Suomen kurssi ulkomaalaisille 2 (5 op)Ei julkaistu tälle opetussuunnitelmakaudelle

Oppimateriaalit

Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Kurssityöt, osallistuminen ja tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus