XSUX008 Oman alan suomea (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa työssä ja yliopisto-opiskelussa tarvittavaa kielenkäyttäjän oman alansa kielitaitoa. Kurssi rakentuu kolmesta moduulista: Oman oppiaineen kieli, Oman alan työelämän kieli ja kahvihuoneiden sosiaalinen puhe. Lisäksi kurssilla tehdään projektityö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta omaan alaansa tai suomalaiseen kulttuuriin liittyen. Moduulit ja projektit sisältävät myös akateemisten taitojen harjoittelua, kuten suullista ja kirjallista tiivistämistä sekä akateemisen tekstin lukustrategioita. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös syventää entisestään suomalaisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuntemusta.

Suoritustavat

Kurssin 50 kontaktitunnilla harjoitellaan suomea monin eri tavoin ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti: Oman oppiaineen kieltä harjoitellaan esimerkiksi lukemalla ja tekemällä suullinen ja kirjallinen referaatti. Oman alan työelämän kielitaitoa harjoitellaan taas simulaatio- ja videointiharjoitusten avulla. Kurssin aikana käydään myös elokuvissa tai teatterissa. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon eri osa-alueita eli puhumista, kuuntelemista, lukemista ja kirjoittamista niin, että osa-alueet integroituvat toisiinsa.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää melko vaivattomasti pitempääkin puhetta tai esitystä (esim. elokuva, oman alan luento) ja osaa pitää itse pitkähkön, valmistellun ja muodollisen esityksen omaan alaansa liittyen. Lisäksi opiskelija pystyy ottamaan aktiivisesti osaa käsitteellisiä ja yksityiskohtia sisältäviin tilanteisiin ja käyttämään kieltä oman alansa akateemiseen ja työhön liittyvään sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Opiskelija ymmärtää yksityiskohtaisesti pitkiäkin oman alansa tekstejä sekä kaunokirjallista tekstiä ja hän pystyy vaihtelemaan lukutapaansa tarpeen mukaan sekä osaa tiivistää lukemaansa. Opiskelija pystyy kirjoittamaan selkeän, jäsentyneen tekstin omaan alaansa liittyen ja ilmaisemaan itseään täsmällisesti.


Tavoitetaso opiskelijan lähtötasosta riippuen B2 - C1

Esitietojen kuvaus

Edistyneet kielenoppijat, esim. Jyväskylän yliopiston "Yhteiskunnan suomea", "Akateemista suomea" tai muun vastaavan tason kurssin suorittaneille, noin 250 tuntia suomen kielen opintoja.

Oppimateriaalit

Kurssin opettaja jakaa oppimateriaalin kurssin aikana.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien, simulaatioharjoitusten ja projektityön tekemistä sovitussa aikataulussa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta