XSUX1005 Akateemista suomea (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Tavoitteena on tiivis, täsmällinen ja idiomaattinen kielenkäyttö, monipuolinen sanastonhallinta, kyky käsitellä vaativiakin aihepiirejä lukien, kuunnellen ja keskustellen sekä akateemisen kielenkäytön vahvistaminen.


KOHDERYHMÄ: Edistyneen tason kurssi. Vaaditaan noin 250 tuntia suomen kontaktiopiskelua tai vastaava kielitaito.


Suoritustavat

Kurssin 60 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Kurssilla luetaan vaativia asiatekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä sekä seurataan erikoisaloja käsitteleviä dokumentteja eri medioista. Kirjoitustehtävät painottuvat työelämän teksteihin. Itsenäinen työ painottuu aiempaa pidempien tekstien lukemiseen ja ammattialakohtaiseen kirjoittamiseen. Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

osaa toimia sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti erityyppisissä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa
ymmärtää fiktiivisiä ja oman alansa tieteellisiä tekstejä, pystyy arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa sekä tekemään niistä johtopäätöksiä
osaa viestiä omasta alastaan tarkoituksenmukaisesti ja idiomaattisesti sekä kirjallisesti että suullisesti
osaa valita tilanteeseen sopivat kielenkäytön ja -oppimisen strategiat sekä hyödyntää tavoitteellisesti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kehittää omaa kielitaitoaan


Tavoitteena on saavuttaa CEFR B2 - C1

Esitietojen kuvaus

VAATIMUKSET: Edistyneen tason kurssi. Vaaditaan noin 250 tuntia suomen kontaktiopiskelua tai vastaava kielitaito.
TAITOTASO: B2

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Jaetaan kurssilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja projektiin kuuluvien osien tekemistä sovitussa aikataulussa. Arvosanaan vaikuttavat viikoittaiset kurssitehtävät sekä kurssilla tehtävä projektityö.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta