XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2 (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: prepositioita, lisää verbin taivutusta, modaaliverbit, perfektimuotoja, imperatiivimuotoja, nominatiivin ja akkusatiivin käyttö, omistuspronominit sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia perustaitoja. Opitaan kuvailemaan pääasioita yrityksestä ja työtehtävistä, toimimaan ravintolatilanteissa, kysymään neuvoa ja tietä, ymmärtämään selkeitä ohjeita sekä reagoimaan niihin.

Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
  • osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
  • osaa hahmottaa selkeästä, yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Esitietojen kuvaus

Liikesaksan alkeet 1 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Toimiminen saksaksi yksinkertaisissa viestintätilanteissa sekä saksan kielen perusrakenteiden ja liike-elämän perussanaston hallinta. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus