XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1 (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit, substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja. Opitaan esittäytymään sekä esittelemään toinen henkilö, kysymään vointia, ilmaisemaan ammattia, muodostamaan kysymyksiä, sopimaan tapaamisesta ja etsimään perustietoja saksankielisistä lähteistä.   


Suoritustavat


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija


  • hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
  • osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
  • omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa

Kirjallisuus

  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676459-9
  • Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.; ISBN: 978-3-12-676460-5

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Selviytyminen saksaksi yksinkertaisissa vuorovaikutustilanteissa, saksan peruskieliopin hahmottaminen. Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, formatiivinen arviointi.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus