XRAX1003 Ranskan kielen rakenteet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus


Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa, ohjataan tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa ja annetaan valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen: kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö. Ranskan ja suomen välisiä eroja tarkastellaan niissä rakenteissa, jotka tuottavat suomalaisille vaikeuksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on selkiyttää ja syventää opiskelijoiden tietoja ranskan kielen rakenteista, ohjata tuottamaan sujuvaa ja oikeakielistä ranskaa sekä antaa valmiuksia eri käyttörekistereiden tiedostamiseen (kirjoitettu/puhuttu kieli, muodollinen/epämuodollinen kielenkäyttö).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- hallita vaativia lauserakenteita sekä kielelliset keinot selkeän tekstin laatimiseksi.
- omata selkeä käsitys ranskan kielen rakenteesta ja taito käyttää sitä oikein.

Lisätietoja

Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskleijoille. Osa ranskankielisten maiden kieli ja kulttuuri -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Ranskan valmennuskurssi

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan valitsema/laatima materiaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjallinen tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssilla harjoitellaan kieliopillisten muotojen käyttöä eri konteksteissa

Opetus