XRAX1000 Ranskan valmennuskurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla vahvistetaan kielitaitoa opiskelun ja työelämän tarpeisiin.
Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.


Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen ja tuottaminen lähelle B1-tasoa).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• hallita suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen strategioita
• ymmärtää yleiskielistä vuorovaikutusta
• selviytyä sekä suullisesti että kirjallisesti työ- ja opiskeluelämän tavallisimmissa vuorovaikutustilanteissa
• osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
• ottaa itse vastuu oppimisestaan

Lisätietoja

• Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.

Esitietojen kuvaus

Eurooppalaisen viitekehyksen taso A2-B1. Esim. Ranska 3-4 -opintojaksojen suorittaminen tai yläasteella ja/tai lukiossa aloitettu ja täysimääräisesti suoritettu ranskan opiskelu.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä suullisen että kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä ja vuorovaikutustilanteita, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus