XRAX1001 Ranskan tekstitaidot (2–3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla harjoitellaan luku- ja kirjoittamisstrategioita, tärkeimmän asiasisällön löytämistä tekstistä sekä selkeän tekstin tuottamista ja argumentointitaitoa. Kurssilla käydään läpi muutamien tekstityyppien tyylikeinoja ja pohditaan tekstin ja sen taustalla olevan kulttuurin yhteyttä.


Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työelämä, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys B1).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
• pystyä hakemaan itsenäisesti tietoa ranskankielisistä lähteistä ja raportoimaan aiheesta muille
• pystyä poimimaan tekstistä sen pääsisältö
• tiedostaa erityyppisten tekstien rakenteita ja ominaispiirteitä sekä vaikuttamiskeinoja
• kyetä tuottamaan rakenteeltaan selkeää kieltä
• pystyä tietoisesti kehittämään omaa kirjallista viestintäänsä ranskaksi

Lisätietoja

• Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille.
• Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.


Esitietojen kuvaus

Itsenäisen kielenkäyttäjän (B1) taso Eurooppalaisessa viitekehyksessä, esim. valmennuskurssin suorittaminen.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan laatima

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen, sekä kirjallisen ymmärtämisen ja tuottamisen arvioidut oppimistilanteet. Itse- ja vertaisarviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjoitetun tekstin pääviestin, yksityiskohtien, rakenteiden ja vaikutuskeinojen ymmärtäminen. 3. piste sisältää arvioitavan tekstin aiheesta keskustelun ja perustellun mielipiteiden esittämisen ranskaksi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska
Työskentelytavat:

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Opetus

x

Tentti (2–3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
ranska

Opetus