SVKA1035 Viittomakielinen kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan viittomakielisen kirjallisuuden eri ilmenemismuotoihin sekä viittomakielisen kirjallisuuden ja kuurojenyhteisöjen väliseen suhteeseen. Aiheen käsittely sidotaan erilaisiin viittomakieliaineistoihin ja niiden kanssa työskentelyyn. Opiskelija saa kokonaisvaltaisen käsityksen viittomakielisen kirjallisuuden merkityksestä kuurojenyhteisöille niiden identiteettien ilmentäjänä sekä yhteiskunnalle osana kielelliskulttuurista perintöä.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa dokumentoitu työ. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielisen kirjallisuuden syntyvaiheet, siirtymismekanismit sekä esiintymistavat historian saatossa
  • ymmärtää viittomakielisen kirjallisuuden merkityksen kuurojen kulttuurin ilmentäjänä ja välittäjänä sekä tiedostaa viittomakielisen yhteisön sisäistämien arvojen ja normien muutokset eri aikakausina
  • tiedostaa viittomakielisen yhteisön sisäistämät arvot ja normit eri aikakausina ja niiden vaikutukset viittomakieliseen yhteisöön sekä kirjallisuuteen
  • osaa vertailla ja arvioida erilaisia näkökulmia viittomakieliseen kirjallisuuteen sekä analysoida viittomakielistä kirjallisuutta hyödyntäen eri aineistoja (esim. suomalaisen viittomakielen korpus)
  • osaa nimetä viittomakieliseen kirjallisuuteen kuuluvia eri genrejä ja sitä käsittelevän tutkimuskirjallisuuden keskeisimpiä suuntauksia
  • osaa tunnistaa viittomakielisen runouden ja narratiivisen kerronnan tyypillisiä ominaispiirteitä aineiston pohjalta
  • osaa suhteuttaa ja vertailla viittomakielistä kirjallisuutta kirjoitettujen ja/tai puhuttujen kielten kirjallisuuteen 
  • ymmärtää viittomakielistä kirjallisuutta koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • ymmärtää viittomakielisen aineiston säilyttämisen tärkeyden ja siihen liittyvät eettiset seikat.


Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Pakolliset esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisenä työskentelynä vain poikkeustapauksessa.
Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus