SVKA1013 Viittomakielten fonologian uudet tuulet (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan perinteisen viittomakielten fonologian saavutuksiin ja haasteisiin sekä laajennetaan ymmärrystä viittomien sisäisestä rakenteesta ja viittomisesta fonetiikan näkökulmasta. Opiskelija saa perustiedot käyttää korpusaineistoa ja erilaisia teknologioita viittomakieliä koskevan fonologisen ja foneettisen tutkimuksen apuna.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla ja selittää perinteisen viittomakielten fonologian saavutuksia
  • osaa kuvailla ja selittää perinteiseen viittomakielten fonologiaan liittyviä haasteita
  • tietää viittomakielten fonologisen ja foneettisen tutkimuksen samankaltaisuudet ja erot
  • tietää, miten korpusaineistoa ja uusimmilla teknologioilla tuotettua dataa voidaan käyttää hyväksi viittomakielten fonologisten ja foneettisten seikkojen tarkastelussa
  • tietää viittomakielten fonologisessa ja foneettisessa tutkimuksessa käytettäviä eettisiä erityispiirteitä
  • osaa analysoida viittoman fonologis-foneettista rakennetta korpusaineiston avulla
  • osaa suhteuttaa viittomakielten fonologista ja foneettista tutkimusta ja rakennetta puhuttujen kielten fonologiseen ja foneettiseen tutkimukseen ja rakenteeseen
  • Ymmärtää viittomakielen fonologiaa ja fonetiikkaa koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. 

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus