SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla tutustutaan korpusaineiston ja kielentutkimuksen käsitteistön näkökulmasta viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen käyttöä ohjaaviin rakenteellisiin säännönmukaisuuksiin ja kielen käytön variaatioon. Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot käyttää viittomakieliaineistoa analyysinsa apuna.

Arviointiperusteet 

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tietää viittomakielten tutkimuksen pääsuuntauksia sekä pääkohdat suomalaisen viittomakielen tutkimuksen historiasta ja nykytilanteesta
  • on saanut yleiskuvan suomalaisen viittomakielen korpuksesta ja korpusmateriaalin eettisesti vastuullisista käyttömahdollisuuksista viittomakielen rakenteen tutkimuksessa
  • osaa käyttää viitotun kielen muistiinmerkitsemisen ja annotoinnin perustekniikoita
  • osaa nimetä ja luokitella viitottujen kielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomia korpusaineistosta
  • osaa kertoa periaatteet sille, miten viittomat järjestyvät laajemmiksi kokonaisuuksiksi osana erilaisia kielenkäyttötilanteita
  • osaa nimetä syitä viittomien ja niiden muodostamien laajempien kokonaisuuksien variaatioon erilaisissa kielenkäyttötilanteissa
  • osaa kuvailla ja selittää viittomien sisäistä rakennetta ja viittomien sisäisen rakenteen variaatiota kielen käytössä
  • tiedostaa kehollisuuden roolin suomalaisen viittomakielen käytössä
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen rakennetta koskevan tiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus