SVKA1011 Suomalaisen viittomakielen kielioppi korpusnäkökulmasta (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi, viittomakieli
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla laajennetaan tietoa viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen kieliopista perehtymällä lähemmin viittomiston rakenteeseen sekä erityyppisiin viittomiin ja niihin liittyviin ilmiöihin sekä lauseisiin ja niiden rakenteeseen. Tarkastelu sidotaan korpusaineistoon ja tarkastelussa painotetaan muodon ja merkityksen variaatiota ja tilannesidonnaisuutta.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti sekä harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää viittomakielten kieliopin korpuspohjaisen tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet sekä eettiset erityispiirteet
  • osaa käyttää suomalaisen viittomakielen korpusta viittomiston ja erilaisten kielioppiseikkojen tarkasteluun ja analyysiin
  • osaa vertailla ja arvioida viittomakielten ja erityisesti suomalaisen viittomakielen viittomistosta sekä kieliopillisista yksiköistä ja ilmiöistä esitettyjä näkemyksiä
  • ymmärtää suomalaisen viittomakielen viittomien ja lauseiden sekä niihin liittyvien ilmiöiden ja muiden rakenteiden variaatiota ja tilannesidonnaisuutta
  • osaa suhteuttaa viittomakielten kieliopin tutkimusta ja kieliopillisten yksiköiden rakennetta puhuttujen kielten vastaaviin
  • Ymmärtää viittomakielen kielioppia koskevan tiedon merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti sekä harjoitustehtävät.
Suorituskieli:
suomi

Opetus