PEOP0400 Yhteiskunta ja perhe (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Tällä opintojaksolla pohdit perheen ja yhteiskunnan suhdetta. Perhe on osa hyvinvointivaltiota sekä riippuvainen ideologisista ja sosiaalisista rakenteista.

Kuvaus

Opintojaksossa tutustutaan ideologisiin ja konkreettisiin muutoksiin, joita on tapahtunut määriteltäessä perhettä käsitteenä, instituutiona ja arjen toimintana. Opintojaksossa tutkitaan perheen merkitystä hyvinvointivaltiolle ja yhteiskunnalle sekä sitä, millaisilla rakenteilla yhteiskunnassa tuetaan ja uusinnetaan perhettä. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. perheihanteen muutokset, asiantuntijuus ja perhe, hoivan järjestelyt, koti tilana, työ ja perhe sekä teknologia ja perhe.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää perheen olevan osa yhteiskuntaa ja riippuvainen monista ideologisista ja sosiaalisesti rakentuvista tekijöistä. Opiskelija osaa hahmottaa perheen ja hyvinvointivaltion suhteeseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa myös analysoida niitä kriittisesti.

Oppimateriaalit


· Enroos, R. & T.Heino & T.Pösö (toim) 2017. Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Tampere: Vastapaino. (9789517685665) (myös e-kirjana)

· Forsberg, H. & Autonen-Vaaraniemi, L. (toim.) 2012. Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino

· Forsberg H. & A. Ritala-Koskinen (toim.) 2018. Monen kodin lapset. Lasten monipaikkainen asuminen ja sosiaalityö. Helsinki: Gaudeamus

· Gothóni R. & Siirto, U. (toim.) 2016. Pakolaisuudesta kotiin. Helsinki: Gaudeamus

· Harrikari, T. 2019. Lastensuojelun historia. Tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerrostumista ja hallinnan murroksista. Tampere: Vastapaino.

· Häggman, K. 1994. Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-luvun Suomessa. Helsinki: SHS

· Laitala, M. & V. Puuronen. 2016. Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset . Tampere: Vastapaino. (myös e-kirjana)

· Moring, A. 2013. Oudot perheet. Normeja ja ihanteita 2000-luvun Suomessa. (Verkossa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/39269)

· Vilkko A. & A.Suikkanen & J. Järvinen-Tassopoulos J. (toim.) 2010. Kotia paikantamassa. Lapland University Press

· Mahdollinen muu lähdemateriaali ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa tai verkkokurssilla.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävässä on hyödynnettävä vaadittavia lähteitä ja sovellettava niitä tehtävänannon mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Verkkokurssit edellyttävät aktiivista osallistumista ja kurssiin liittyvien tehtävien suorittamista.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Verkko-opiskelu, JYU avoin (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus