MTEA052 Johdatus kandidaatintutkielman tekemiseen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Järjestävä organisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Luennot tutkimuksen teon perusteista ja tieteellisen kirjoittamisen periaatteista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet

  • etsiä tutkimuskirjallisuutta eri tietolähteistä

  • käyttää tutkimuskirjallisuutta asianmukaisesti tieteellisen tekstin tuottamisessa

  • suunnitella tutkimusasetelmia ymmärtäen empiirisen tutkimuksen päätyypit ja niiden asettamat vaatimukset tutkimuksen suunnittelun ja tiedonkeruun kannalta.

Esitietojen kuvaus

Musiikkiterapian perusopinnot suoritettu vähintään hyvin tiedoin.

Oppimateriaalit

  • Hirsjärvi, S.; Remes, P. & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 15., uudistettu painos.

  • Valli, R. & Aarnos, E. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. PS-Kustannus. 5., uudistettu painos.

  • Valli, R. & Aaltola, J. (2018). Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. PS-Kustannus. 5., uudistettu ja täydennetty painos.

  • Tutkielman aihepiiriin ja toteuttamistapaan soveltuva tutkimusmenetelmäkirjallisuus.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 %), oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Reaaliaikainen lähiopetus (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Oppimistehtävä (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta