LPES027 Varhaiskasvatuksen liikunta (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Keskeiset käsitteet ja varhaiskasvatukseen liittyvät teoriat

Kehityksen eri osa-alueiden vaikutus kehitystä tukevien mielekkäiden liikuntatilanteiden luomiseen

Sensorinen integraatio ja oppimisvalmiuksien tukeminen liikunnan avulla

 Opetuksen eheyttäminen


Suoritustavat:

a) Luennot 12 tuntia ja harjoitukset 12 tuntia. Itsenäinen työskentely. Luennoilla aktiivinen osallistuminen keskusteluun ja pohdintatehtävien tekeminen. Käytännön harjoituksissa opetustuokioiden suunnitteleminen, pitäminen ja aktiivinen osallistuminen yhteiskeskusteluihin.

TAI

b) Oppimistehtävä, joka sisältää vierailuja lasten liikuntaryhmissä

TAI

c) Kirjatentti (kirjatentin materiaali kohdassa "Kirjallisuus").


Arviointiperusteet:

a) Luentojen, demojen ja oheiskirjallisuuteen perustuvan oppimistehtävän arviointi (100%). Läsnäolovaatimus. 


b) Oppimistehtävä 100 %

c) Kirjatentti 100%

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää varhaiskasvatukseen liittyviä peruskäsitteitä.
  • ymmärtää lasten kasvua ja kehitystä selittäviä teorioita sekä tietää, minkälainen liikunta tukee lapsen kokonaisvaltaista kehitystä.
  • ymmärtää liikunnan merkityksen yleisille oppimisvalmiuksille.
  • osaa soveltaa teoriaa käytäntöön lasten liikuntatuokioiden suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Lisätietoja

Suositeltu ajankohta 4. vuosi kl

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Sääkslahti, A. 2018. Liikunta varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: PS-Kustannus. (271s.) ISBN 9789524518307

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016. Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016: 21. (44 s.) ISBN 9789522634108

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115


Kirjatenttinä suoritettavan opintojakson tentittävä kirjallisuus:

Hujala, E. & Turja, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja, (neljäs uudistettu painos). Jyväskylä: PS-Kustannus. (375 s.) ISBN 9789524517850

Tieteelliset perusteet varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksille 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016:22. (64 s.) ISBN 9789522634115

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Oppimistehtävän ohjeet saat Arja Sääkslahdelta
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
E-tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus