KTKP1021 Kasvatus, yhteiskunta ja muutos (KiMo) (2–5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuvaus:

  • Kasvatuksen ja koulutuksen suhde yhteiskuntaan, valtarakenteisiin ja ideologioihin 
  • Keskeisiä käsitteitä: yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus, osallisuus, toimijuus, kotoutuminen, kaksisuuntainen integraatio

Osaamistavoitteet

KiMo-tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa tarkastella päiväkodin ja koulun toimintakulttuuria siitä näkökulmasta, millaisia osallistumisen mahdollisuuksia ja haasteita se luo kaikille oppijoille
  • tiedostaa oppijan monikielisen identiteetin ja toimijuuden tukemisen tärkeyden
  • ymmärtää kotoutumisen ja kaksisuuntaisen integraation käsitteet

Lisätietoja

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Oppimateriaalit

  • Kaikille yhteinen kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R., & Koski, L. (2013). Kasvatussosiologia (5. uud. p.). PS-kustannus
  • Sevon, E., Mustola, M., Hautakangas, M., Hautala, P., Ranta, M., Salonen, E., (2021). Näennäinen normi vai elettyä demokratiaa?: Varhaiskasvatusikäisten lasten osallisuus kasvatusalan opiskelijoiden ja ammattilaisten puheessa. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. 107996-Artikkelin%20teksti-214028-1-10-20211122.pdf (jyu.fi)
  • Harni, E. (2022) Yrittäjyyskasvatuksen eetos ja politiikka myöhäiskapitalismissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto.
  • Lisäksi valinnainen kirjallisuus kunkin pienryhmän projektin mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus