KEMS9850 Kemian syventävien opintojen kokeellisia ja laskennallisia töitä (2–30 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssi on tarkoitettu vain ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille, jotka tekevät opintoja JY:ssa. Tätä kurssia eivät voi suorittaa JY:n tutkinto-opiskelijat.

Kuvaus

Työstä tulee aina sopia etukäteen ja siitä tulee laatia etukäteen suunnitelma. Ohjaaja sopii työstä myös oppiaineen vastuuprofessorin kanssa. Sisältö vaihtelee suoritettavien töiden mukaan.

Työssä perehdytään kemian alan tutkimuksen työturvallisuuteen, työmenetelmiin ja toteuttamisen vaatimuksiin. Työssä opiskelija voi soveltaa oman alan opintoja käytäntöön ja kurssi mahdollistaa opintojaksoilla hankittujen tietojen ja taitojen yhdistämisen. Työskentelyn päätyttyä työstä laaditaan raportti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan arvosanalla 1 opiskelija ymmärtää kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen teon keskeiset vaiheet: tutkimuskysymyksen asettaminen, mahdollinen kirjallisuushaku ja kirjallisuuden analysointi, kokeellisten ja laskennallisten menetelmien valinta tutkimusaiheeseen, kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen suorittaminen ja tulosten tulkinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset. Opiskelija kykenee itsenäisesti käyttämään tarvittavia mittaus/laskentatekniikoita tutkimuskysymysten ratkaisemiseen.

Opintojakson suoritettuaan arvosanalla 1 opiskelija

  • omaa jäsentyneen kuvan alansa tutkimustehtävistä.
  • osaa hahmottaa kokeellisessa/laskennallisessa työssä vaadittavia taitoja ja tietoja.
  • on saanut valmiuksia toimia motivoituneena, sitoutuneena ja vastuullisena työyhteisön jäsenenä.
  • osaa toimia kansainvälisessä yhteisössä.

Esitietojen kuvaus

Soveltuvat kemian opinnot ja KEMY004 tai vastaavat tiedot.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty (1/5) suorittaminen edellyttää töiden kokeellisen/laskennallisen osuuden tekemistä sekä tulosten raportointia. Arvioinnin kohteina ovat tutkimuskysymyksen asettaminen, mahdollinen kirjallisuushaku ja kirjallisuuden analysointi, kokeellisten menetelmien valinta tutkimusaiheeseen, kokeellisen/laskennallisen tutkimuksen suorittaminen ja tulosten tulkinta ja analysointi, tulosten raportoiminen, pohdinta ja johtopäätökset.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2–30 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Ei julkaistua opetusta