KEMY004 Introduction to Finnish Laboratory Work (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Kemian laitos, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi sisältää luentoja ja laboratorioharjoituksia, joihin on pakollinen läsnäolo. Kurssi on myös pakollinen ennen laboratoriotyöskentelyn aloittamista. Laboratoriotyöskentelyn turvallisuus, kemikaaliturvallisuus, lainsäädäntö, hyvät laboratoriotyötavat ja jätteiden käsittely ovat kurssin pääsisältöä. Tehdyistä laboratoriotöistä kirjoitetaan työselostukset. Kurssi luennoidaan englanniksi.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet osallistua laboratoriotöihin kemian laitoksella. Opiskelija saa käsityksen, kuinka työskennellään turvallisesti laboratoriossa ja kuinka kemikaaleja sekä kemikaalijätteitä käsitellään suomalaisten standardien mukaan. Laboratorioterminologiaa ja välineistöä palautellaan mieleen harjoitustöiden yhteydessä. Tutustutaan synteettisiin ja analyyttisiin työskentelytapoihin kemian laitoksella. Tehdyistä laboratoriotöistä pidetään laboratoriopäiväkirjaa sekä harjoitellaan tieteellisten raporttien kirjoittamista.

Työelämätaidot

  • Opiskelijat omaksuvat turvalliset tavat työskentelyyn suomalaisissa laboratorioissa, myös korkeakoulujen ulkopuolella.
  • Opiskelijan vuorovaikutustaidot kehittyvät ryhmätyöskentelyn myötä.
  • Opiskelija laajentaa ymmärrystään synteesikemiasta, analytiikasta ja tieteellisestä raportoinnista, sekä vahvistaa kykyään työskennellä vieraassa ympäristössä.

Lisätietoja

Opintojakso on ensisijaisesti suunnattu Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan vaihto-opiskelijoille ja muille ulkomailta tuleville vieraileville MLTK:n opiskelijoille. 

Esitietojen kuvaus

Perustaidot laboratoriotyöskentelystä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Läsnäolo luennoilla ja harjoituksissa. Työselostuksien kirjoittaminen.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Luentoja ja laboratorioharjoituksia, joissa pakollinen läsnäolo. Laboratorioharjoitukset ja työselostusten kirjoittaminen ryhmätyönä.

Oppimateriaalit:

Luentomateriaali ja KEMA200-kurssin englanninkieliset työohjeet.

Opetus